سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
عضو هیئت علمی 
 
ادامه دارد 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام 
قائم مقام 
 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
شورای کانون طلوع 
مدیر کارگروه فلسفه و عضو  
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مجمع عالی حکمت اسلامی 
مدیر گروه فلسفه حقوق 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
تأسیس و مدیریت کارگروه فلسفه حق  
 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
طرح ولایت دانشجویی، فرهنگیان و اساتید دانشگاه 
عضو شورای مرکزی 
 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه بابل و قم 
مدرس 
 
 
منطق، اعتقادات، معانی و بیان 
تدریس 
حوزه علمیه بابل و قم 
مدرس 
 
 
فلسفه، اصول و فقه 
تدریس 
مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
فلسفه 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
مدرس 
 
 
دروس مختلف فلسفی 
تدریس 
طرح ولایت 
مدرس 
 
 
هستی شناسی، خداشناسی