صاحبان حق
44 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی » بهار 1389 - شماره 27(28 صفحه - از 159 تا 186)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ثبوت حق در جهان خارج، مستلزم فرض متعلق و صاحب حق است. بدون چنینفرضی نمی‌توان وجود هیچ‌گونه حقی را در جهان خارج تصور کرد. یکی از مباحثاصلی در حوزه فلسفه حق، بحث صاحبان حق است. آیا وجود شرط یا شروطی دربارهصاحب حق ضروری است؟ آیا شعور و زندگی از شرایط مالک حق بودن است؟ آیاحیوانات، گیاهان و جمادات را می‌توان صاحب حق دانست؟ نویسنده در این مقاله بهبررسی موضوع از دیدگاه صاحب‌نظران غربی پرداخته، آنها را با منابع اصیل اسلامیبرابر می‌نهد و نتیجه می‌گیرد که برخلاف نظریات فلاسفه غربی وجود هیچ‌گونه شرطیدر موجودات برای صاحب حق بودن ضروری نیست، و برای هر موجودی می‌توانحقوق تکوینی و نیز امکان داشتن حقوق اعتباری را فرض کرد. واژگان کلیدی: حق ، صاحب حق ، فلسفه حق ، حقوق حیوانات و گیاهان و جمادات