حق و تکلیف و تلازم آنها
54 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی » زمستان 1386 - شماره 18 (38 صفحه - از 217 تا 254)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مسائل عمده در مورد«حق»،رابطهء آن با«تکلیف»است.متفکران در این مسئله اختلاف نظر جدی دارند.آیا میان حق و تکلیف رابطه‌ای وجود دارد؟یا اینکه آن دو هیچ ارتباطی با هم ندارند و به صورت مستقل موجودند؟در صورت وجود ارتباط،آیا به صورت اتفاقی دارای رابطه‌اند؟یا اینکه ارتباط آنها ویژگی ذاتی‌شان است؟نیز در صورت وجود تلازم،آیا تلازم آن دو یک سویه‌ است یا دو سویه؟نهایت اینکه آیا تلازم آنها مفهومی است یا خارجی؟ در این نوشتار،ضمن پاسخ به پرسش‌های مزبور،مسائل دیگری نیز دربارهء تلازم حق و تکلیف‌ مطرح شده است. واژگان کلیدی: حق،تکلیف،تلازم،تلازم مفهومی،تلازم خارجی.