قرآن حقیقتی ماورایی یا الفاظ بشری؟
43 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » مرداد و شهریور 1380 - شماره 2 (17 صفحه - از 57 تا 73)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتب مقدس به سبب اهمیتی که ادیان برای بشریت داشته‌اند، در طول تاریخ مورد توجه بشریت بوده و اندیشمندان، آنها را مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند. یکی از بررسیهای انجام شده ، تحلیل منشأ صدور این کتب می‌باشد، یعنی تبیین این امر که آیا کتب مقدس - بویژه در ادیان توحیدی - با جمیع مفاهیم و الفاظ خود، از ناحیه خدای متعال فرستاده شده است یا الفاظی است معمولی و بشری که از ناحیه تلاش انسان پدید آمده است. دو رویکرد مختلف در این مسأله وجود دارد و در مورد کتاب مقدس ما «قرآن»، اندیشمندان اسلامی همگی بر این عقیده‌اند که این کتاب، وحی الهی است و اندیشه و فرهنگ و الفاظ بشری در پدیدآمدن آن دخالتی نداشته است اما شمار اندکی از نویسندگان برآنند که قرآن دستاورد بشر و الفاظی بشری است. در این مقاله، بر مبنای یک بررسی برون دینی، نظریه اول ـ که مطابق با آموزه‌های خود قرآن و پیشوایان دینی است ـ اثبات گردیده و رویکرد دوم مورد نقد قرار گرفته است.